EyesCover

Veiksminga pagalba raukðles ir kitus odos trûkumus aplink akis!

Tamsûs ratai tamsiame apskritime aplink, sausa oda veda prie maiðø susidarymo po akimis, taip pat skatina raukðles formuotis. Stresas, nuovargis, nepakankamas miegas, ilgai sëdi prieðais kompiuterio, telefono ar televizoriaus ekranà yra tik keletas neigiamø veiksniø, veikianèiø odos bûklæ aplink akis, kuri yra labai plona ir labai subtili. Rûpinkitës savo oda EyesCover kauke. Tai revoliucinë kaukë, turinti greità, labai ávairialypá efektà. Paþiûrëkite, kaip EyesCover veikia. Ðis proverþis, gelio formulë tikrai jus nustebins.
gauti nemokamà paketà

Kaip veikia EyesCover?

EyesCover yra kaukë, kurià galite lengvai naudoti namuose. Galite naudoti já dviem variantais ir tada jos veikimas yra ðiek tiek kitoks. 1 variantas: ðiltas suspaudimas. Naudojant ðilumà, EyesCover pagerina mikrocirkuliacijà odoje, stiprina jà ir sumaþina raumenø tonusà. Be to, jis paðalina pavargusiø akiø jausmà. 2 variantas. Atvësti atsigaivinti. Kai naudojamas ðaltas, EyesCover suteikia odos paðalinimà, suteikia odai tvirtumà, elastingumà ir suteikia malonià átampà odai. Vienintelë natûraliø ingredientø sudëtis apima, be kita ko, dumbliø, retinolio, augalø ekstraktø, vitamino C ekstraktus. Dumbliai maitina ir suteikia jaunatviðkø savybiø. Retinolis veikia lyginant spalvà ir stimuliuodamas kolageno sintezæ, todël jis geriau sutirðtina ir palaiko plonos odos pavirðiø aplink akis. Augaliniai ekstraktai suteikia odai antioksidantø, stiprina kaukës anti-senëjimo efektà. Vitaminas C pagerina tvirtumà, lankstumà ir atsinaujina.
gauti nemokamà paketà

Naudos EyesCover nauda

Pirkite EyesCover ir atraskite naujo iðvaizdos spindesá be jokiø akiø trûkumø! Pagrindiniai ðio produkto naudojimo privalumai:

Áspûdingas poveikis: odos atjauninimas aplink akis

Patinimas, tamsûs apskritimai po akimis ir negraþi maiðeliai po akimis bus paðalinti!

Atleisti akiø átvarà

Jûs atsikratysite nuovargio, akiø vibracijø ir akiø skausmo. Jums patiks malonus poilsis.

Dvigubas veiksmas

Jûs visiðkai pasinaudosite savo EyesCover, nes galite já naudoti ðaltai ir ðiltai.

Smoothing wrinkles

Natûraliø sudedamøjø daliø, esanèiø EyesCover kauke, energija ásiskverbia á odà, ji tampa lygi, eliminuojant senëjimo poþymius.

Odos maitinimas aplink akis

Subtilus oda aplink akis gaus daug vitaminø ir medþiagø, kurios maitins ir stiprins ir uþtikrins optimalià átampà.

Naudok

EyesCover kaukës taikymas yra labai paprastas. Viskas, kà jums reikia padaryti, tai paðalinti ið pakuotës ir ádëti á karðtà arba ðaltà vandená, priklausomai nuo pasirinkto naudojimo ir laukiamø rezultatø. Nepamirðkite kruopðèiai nusiplauti visà makiaþà ir palikti ðvarià, sausà odà aplink akis. Kruopðèiai uþdëkite EyesCover ir palikite apie 15 minuèiø. Paðalinæ gelio kaukæ, kruopðèiai nuplaukite po tekanèiu vandeniu, tada ádëkite á dëþæ. Kaukæ galima naudoti kartu su kitais preparatais, pavyzdþiui, serumu arba kremu. "EyesCover" kaukës naudojimas reguliariai garantuoja maksimalius rezultatus.
Skaityti daugiau

Nuomonës ir poveikis

Nuomonës apie EyesCover yra tik teigiami slaptaþodþiai. Produktas pakeitë buitiniø kaukiø rinkà ir greitai tapo bestseleriu. Gelio kaukæ naudoja þvaigþdës, modeliai, aktoriai, kurie visada turi atrodyti ðvieþi, jauni ir naudingi. Reikëtø paþymëti, kad EyesCover sukelia didþiausià moterø pasitikëjimà. Galø gale moterys labiau rûpinasi odos bûkle aplink akis. Kaukës poveikis jauèiamas, kol jis vis dar dirba, kai jis lieka ant veido. Po pirmosios EyesCover kaukës naudojimo jûs pajusite gaivinantá efektà ir malonø iðlyginimà. Dël sistemingo naudojimo odos aplink akis tampa atjaunintos, atrodo daug geriau, yra elastinga ir spinduliuojasi.
perskaityk visas atsiliepimus
Prisijungæs: Liko: menas
Dëmesio! Reklama jums EyesCover tik pagal
pirkti dabar