EyesCover

Efektîva palîdzîba grumbu un citu âdas nepilnîbu novçrðanai acîs!

Tumði apïi zem tumðiem apïiem, sausa âda noved pie maisiòu veidoðanâs zem acîm, kâ arî veicina grumbu veidoðanos. Stress, nogurums, nepietiekams miegs, ilgi sçþ pie datora ekrâna, telefona vai televîzijas, ir tikai daþi no negatîvajiem faktoriem, kas ietekmç âdas stâvokli ap acîm, kas ir ïoti plâns un ïoti delikâts. Rûpçties par savu âdu ar EyesCover masku. Ðî ir revolucionâra maska, kuras tûlîtçja iedarbîba ir ïoti universâla. Skatiet, kâ EyesCover darbojas. Ðis izrâviens, gçla formula noteikti jûs pârsteigs.
saòemt bezmaksas paketi

Kâ EyesCover darbojas?

EyesCover ir maska, kuru jûs varat viegli izmantot mâjas apstâkïos. Jûs varat to izmantot divos variantos, un tad tâ darbîba nedaudz atðíiras. 1. variants: silts komprese. Izmantojot karstumâ, EyesCover uzlabo mikrocirkulâciju âdâ, stiprina to un atbrîvo muskuïu tonusu. Turklât tas novçrð noguruðo acu sajûtu. 2. variants: atdzesç atspirdzinâjums. Lietojot aukstu, EyesCover nodroðina epidçmiju eliminâciju, nodroðina âdu stingrîbu, elastîbu un nodroðina patîkamu spriedzi âdâ. Unikâlais dabisko sastâvdaïu sastâvs ietver, piemçram, aïìu ekstraktu, retinolu, augu ekstraktus, C vitamînu. Aïìes ir barojoðas un atjaunojoðas îpaðîbas. Retinols darbojas, izlîdzinot krâsu un stimulçjot kolagçna sintçzi, tâdçjâdi labâk sakopot un atbalstot plânas âdas virsmu ap acîm. Augu ekstrakti nodroðina âdai antioksidantus, uzlabojot maskas novecoðanas efektu. C vitamîns uzlabo izturîbu, elastîbu un atsvaidzina.
saòemt bezmaksas paketi

EyesCover lietoðanas priekðrocîbas

Pçrciet EyesCover un atklâjiet jaunu izskatu spîdumu bez acîm nepilnîbâm! Galvenie ieguvumi no ðî produkta lietoðanas ir ðâdi:

Spilgts efekts: âdas atjaunoðana ap acîm

Tûska, tumði loki zem acîm un neglîts maisiòi zem acîm tiks likvidçti!

Atbrîvojiet acu celmu

Jûs atbrîvosities no noguruma, plakstiòu vibrâcijas un acu sâpçm. Jûs jutîsities patîkami atpûsties.

Divkârða rîcîba

Jûs pilnîbâ izmantosiet savu EyesCover, jo jûs varat to izmantot aukstâ un siltajâ veidâ.

Izlîdzinoðas grumbas

EyesCover maskas sastâvâ esoðo dabisko sastâvdaïu jauda varçs iekïût âdâ, padarot to vienmçrîgâku, novçrðot novecoðanas pazîmes.

Âdas uzòemðana ap acîm

Mîksta âda ap acîm iegûs daudz vitamînu un vielu, kas baro un stiprina un nodroðinâs optimâlu spriedzi.

Izmantojiet

Lietoðana EyesCover maska ir ïoti vienkârða. Viss, kas jums jâdara, ir noòemt to no iepakojuma un ievietot to karstâ vai aukstâ ûdenî, atkarîbâ no lietoðanas veida un paredzamajiem rezultâtiem. Neaizmirstiet rûpîgi izmazgât visu grimu un atstât tîru, sausu âdu ap acîm. Uzklâjiet EyesCover maigi un tad atstâjiet apmçram 15 minûtes. Pçc þelejas maskas noòemðanas rûpîgi nomazgâjiet to zem tekoða ûdens, tad ievietojiet uzglabâðanas kastç. Masku var lietot kopâ ar citiem preparâtiem, piemçram, serumu vai krçjumu. Lietojot EyesCover masku, regulâri tiek garantçts maksimâls rezultâts.
Lasît vairâk

Atzinumi un sekas

Atzinumi par EyesCover ir tikai pozitîvas paroles. Produkts ir mainîjis mâjsaimniecîbas masku tirgu un âtri kïuva par bestselleru. Gela masku izmanto zvaigznes, modeïi, aktieri, kuriem vienmçr ir jâmeklç svaigi, jauni un izdevîgi. Jâatzîmç, ka EyesCover izraisa vislielâko uzticçðanos sievietçm. Galu galâ sievietes vairâk rûpçjas par âdas stâvokli ap acîm. Maskas sekas izjût, kamçr tâ joprojâm darbojas, kad tâ paliek uz sejas. Pçc EyesCover maskas pirmâs lietoðanas jûs sajutîsiet atsvaidzinoðu efektu un patîkamu izlîdzinâðanu. Sistemâtiskas lietoðanas rezultâtâ âda ap acîm kïûst atjaunojusies, izskatâs daudz labâk, ir elastîga un izstaro spîdumu.
lasît visas atsauksmes
Tieðsaistç: Palika: mâksla
Uzmanîba! Reklâma jums EyesCover tikai ar
Pçrc tagad