EyesCover

Efektívna pomoc pri vytváraní vrások a iných nedokonalostí poko¾ky okolo oèí!

Tmavé kruhy v tmavých kruhoch okolo, suchá ko¾a vedie k tvorbe vakov pod oèami a tie¾ podporuje tvorbu vrások. Stres, únava, nedostatok spánku, dlhé sedenie pred obrazovkou poèítaèa, telefónom alebo televíziou sú len niektoré z negatívnych faktorov ovplyvòujúcich stav poko¾ky okolo oèí, ktorá je veµmi tenká a veµmi jemná. Starajte sa o va¹u poko¾ku maskou EyesCover. Je to revoluèná maska s okam¾itým efektom, ktorý je veµmi v¹estranný. Pozrite sa, ako funguje EyesCover. Tento prelomový gélový prípravok vás urèite prekvapí.
dostanete bezplatný balík

Ako funguje EyesCover?

EyesCover je maska, ktorú mô¾ete µahko pou¾íva» v domácich podmienkach. Mô¾ete ho pou¾i» v dvoch variantoch a jeho prevádzka sa mierne lí¹i. Variant 1: Teplej kompresie. Pri pou¾ití na teplo EyesCover zlep¹uje mikrocirkuláciu poko¾ky, posilòuje ju a zmieròuje svalový tonus. Okrem toho eliminuje pocit unavených oèí. Mo¾nos» 2: Chladné obèerstvenie. Pri pou¾ití za studena poskytuje EyesCover elimináciu edémov, poskytuje poko¾ke pevnos», elasticitu a poskytuje príjemné napätie na poko¾ku. Jedineèné zlo¾enie prírodných zlo¾iek zahàòa okrem iného extrakty rias, retinol, rastlinné extrakty, vitamín C. Rasy sú vý¾ivné a majú omladzujúce vlastnosti. Retinol úèinkuje vyrovnaním farby a stimuláciou syntézy kolagénu tak, aby lep¹ie zahus»oval a podporoval povrch tenkej ko¾e okolo oèí. Rastlinné extrakty poskytujú poko¾ke antioxidanty a zvy¹ujú úèinok proti starnutiu masky. Vitamín C zlep¹uje pevnos», pru¾nos» a osvie¾enie.
dostanete bezplatný balík

Výhody pou¾ívania EyesCover

Kúpte EyesCover a objavte lesk nového vzhµadu bez akýchkoµvek nedokonalostí okolo oèí! Hlavné výhody pou¾ívania tohto produktu sú:

Veµkolepý efekt: omladenie poko¾ky okolo oèí

Opuch, tmavé kruhy pod oèami a ¹karedé vrecká pod oèami budú odstránené!

Zmiernite namáhanie oèí

Budete sa zbavi» únavy, vibrácií oèných vieèok a bolesti oèí. Budete cíti» príjemnú relaxáciu.

Dvojitá akcia

Plne vyu¾ijete svoj EyesCover, preto¾e ho mô¾ete pou¾íva» chladným a teplým.

Vyhladzovanie vrások

Sila prírodných ingrediencií obsiahnutá v maske EyesCover prenikne do poko¾ky, èím sa zvý¹i hladkos», èo eliminuje príznaky starnutia.

Vý¾iva poko¾ky okolo oèí

Krehká poko¾ka okolo oèí získa veµa vitamínov a látok, ktoré vy¾ivujú a posilòujú a zabezpeèia optimálne napätie.

pou¾itie

Pou¾itie masky EyesCover je veµmi jednoduché. Jediné, èo musíte urobi», je odstráni» z obalu a umiestni» ho pod teplú alebo studenú vodu, v závislosti od voµby pou¾itia a oèakávaných výsledkov. Nezabudnite dôkladne umy» v¹etok make-up a necha» èistú a suchú poko¾ku okolo oèí. EyesCover jemne naneste a nechajte asi 15 minút. Po odstránení masky gélu dôkladne umyte ju pod teèúcou vodou a potom ju vlo¾te do úlo¾nej skrinky. Maska sa mô¾e pou¾i» spolu s inými prípravkami, napríklad sérom alebo krémom. Pou¾itie masky EyesCover pravidelne zaruèuje maximálne výsledky.
èítaj viac

Názory a úèinky

Názory na EyesCover sú len pozitívne heslá. Výrobok priniesol revolúciu na trhu s maskami pre domácnos» a rýchlo sa stal bestsellerom. Gélová maska pou¾ívajú hviezdy, modely, herci, ktorí v¾dy musia vyzera» èerstvý, mladý a výhodný. Treba poznamena», ¾e EyesCover vyvoláva najväè¹iu dôveru medzi ¾enami. Koniec koncov, ¾eny sa starajú viac o stav poko¾ky okolo oèí. Úèinky masky sú pocit, keï je stále pracuje, keï zostane na tvári. Po prvom pou¾ití masky EyesCover pocítite osvie¾ujúci úèinok a príjemné vyhladenie. Výsledkom systematického pou¾itia je ko¾a okolo oèí omladená, vyzerá oveµa lep¹ie, je elastická a získava ¾iarivú ¾iara.
preèítajte si v¹etky recenzie
On-line: Zostal: umenie
Pozornos»! Propagácia pre vás EyesCover iba podµa
kúpte teraz